Socialinių technologijų fakulteto prodekanė

Projektai

 1. 2006.12 – 2008.04: BPD 2.3 priemonės projektas ,,Nuteistųjų ir asmenų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, socialinės adaptacijos ir integracijos į visuomenę skatinimas”, vykdytoja (moduliai ,,Nuteistųjų krizių ir streso valdymas“ ir „Nuteistųjų agresijos ir auto-agresijos valdymas“, mokymų vedimas personalui).
 2. 2007.07 – 2009.12: VMSF finansuojamas projektas „Politinės socializacijos raida nuo paauglystės iki jaunystės: piliečių politinio tapatumo formavimosi mechanizmai Lietuvoje“ pagal prioritetinę kryptį “Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje“, mokslininkų grupės narė.
 3. 2008 – 2010: COST veikla Nr. IS0801 “Elektroninės patyčios: naujųjų technologijų negatyvaus naudojimo įveika ir pozityvaus naudojimo stiprinimas savitarpio santykiuose edukacinėje aplinkoje” (Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings). Parengtas projektas dalyvavimui COST veikloje ir parengta finansinė paraiška Lietuvos koordinatoriams, dėl COST veiklos. Rengimo grupės narė, veiklos vykdytoja.
 4. 2009-2012: LLP Erasmus Intensive Programm „Challenges to Identity in the Context of Globalization: Multidisciplinary and Multicultural Perspectives“. Programos kūrimo grupės narė, veiklos vykdytoja. Paskaitų skaitymas (tema – „Occupational identity construction in boundaryless career age”) ir tarptautinės studentų grupės koučingas Bolonijos universitete, 2012.03.19-2012.04.01.
 5. Erasmus Intensyvios programos „Young People’s Identity Formation in the Modern World“ paraiškos rengimo grupės narė (2012m. vasario- kovo mėn). Paraiškos teikėjas, koordinatorius – Lundo universitetas (Švedija), MRU – partneris. Kiti partneriai – Bolonijos universitetas (Italija), Utrechto universitetas (Nyderlandai).
 6. Erasmus dėstytojų mainų programa: paskaitų skaitymas (anglų kl.) Bolonijos universitete, Psichologijos fakulteto studentams. Tema – „Vocational Identity“. 2012.03.22-2012.03.26.
 7. Kvalifikacijos kėlimas mokymuose tema „ Tarptautinės praktikos akademinis konsultavimas ir praktinės veiklos priežiūra“, MRU, 2012.04.04.
 8. Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui “Psichologinės gerovės objektyvieji ir subjektyvieji veiksniai pažeidžiamose  visuomenės grupėse” – Projekto rengimo grupės narė.
 9. 2012.11- iki šiol: Pagal  VP1-3.1-ŠMM-07-V priemonę   „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektas „Pozityvios jaunimo raidos stiprinimo mechanizmai socialinių-ekonominių transformacijų kontekste (POSIDEV)”,  nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-008. Projekto rengimo grupės narė, projekto mokslo darbuotoja.
 10. 2012 vasaris: Studentų mokslinių tyrimų (SMT) projektas, organizuojamas Lietuvos mokslo tarybos. Laimėtas finansavimas moksliniam tyrimui „Asmeninių interesų suvokimo vaidmuo karjeros adaptyvumui“, kurio tikslas yra nustatyti, kaip siejasi asmeninių interesų suvokimas su karjeros prisitaikymo dimensijomis: karjeros sprendimo priėmimu, karjeros planavimu, karjeros tyrinėjimu ir pasitikėjimu paauglystėje.
 11. Laimėta paraiška studentų vasaros mokslinei praktikai. ES struktūrinių fondų projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas” pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-01-V priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“.  2012m. gegužės mėn.
 12. 2014. 06.03 Pateikta paraiška “Participating Youth for Europe’s Future” HORIZONT 2020 – YOUNG-SOCIETY-2014 kartu su 9 užsienio partneriais, projekto vadovė (koordinatorė) Lietuvoje.